Luo PDF

Ympäristöministeri Ville Niinistön, Taitaja 2014–tapahtuman suojelijan tervehdys

Taito ja osaaminen ovat avaintekijöitä paremman tulevaisuuden rakentamisessa. Osaamista, taitoa ja tahtoa tarvitaan ennen kaikkea kestävämmän tulevaisuuden ja yhteiskunnan rakentamisessa. Taitaja2014-tapahtuman teemat kuten yrittäjyys ja kestävä kehitys ovat osuvia esimerkkejä siitä, minkälaisia taitoja tulevaisuuden rakentamisessa tarvitaan.

Vuonna 2014 vietämme viimeistä vuotta YK:n kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen vuosikymmentä. Vuosikymmenen teema on otettu Suomessa vakavasti. Kestävän kehityksen toimikunta laati kansallisen strategian ja toimeenpano-ohjelman vuosille 2006 – 2014. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja opetushallitus ovat samoin sisällyttäneet kestävän kehityksen edellyttämiä sisältöjä ja opintolinjoja kaikille koulutustasoille. Koulutusjärjestelmämme on siis varautunut tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Millaista osaamista tulevaisuudessa sitten tarvitaan? Ympäristöosaajat 2025 –hanke kartoitti tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla vuonna 2012. Ympäristöosaajien osaamisprofiilien nimet kuvaavat hyvin, millaisia ammattilaisia tulemme tarvitsemaan. Superosaajia tarvitaan suurien rakenteellisten muutosten suunnitteluun ja läpiviemiseen. Innovaattoreita tarvitaan uusien ratkaisujen kehittämiseen. Heidän tulisi olla luovia ja osaamisensa hyvin laaja-alaista. Ympäristöosaamisen soveltajia tarvitaan kaikilla aloilla. Heillä tulee olla kyky soveltaa ympäristöosaamista kulloiseenkin tilanteeseen ja toimintaympäristöön. Heillä tulee olla taito ennakoida ongelmat ja riskit vaikka ekologisen rakentamisen asiantuntijoina.

Ympäristöratkaisujen suunnittelijat taas ovat eräänlaisia kevytkonsultoijia. Heillä on suunnitteluosaamisen lisäksi vahva käytännön osaaminen, hyvä alan säädösten tuntemus sekä kyky tulla ihmisten kanssa toimeen. Kenttätyöntekijät ovat usein pienyrittäjinä toimivia käytännön työn tekijöitä. Kenttätyöntekijöillä on monipuolinen käytännön osaaminen, johon linkittyy myös asiantuntemusta. Heillä on hyvät asiakaspalvelutaidot ja yrittäjämäinen työote.

Tällaisten taitajien joukolla pystymme varmasti ratkomaan globaalejakin haasteita aina ilmastonmuutoksen torjuntaan asti. Globaalit ongelmat eivät ole asioita, joita ratkottaisiin vain jossain arjestamme kaukana. Globaalit ongelmat päinvastoin tarkoittavat, että meidät kaikki on osallistettu etsimään ratkaisua niihin, etenkin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja muutoksiin sopeutumiseen.

Suomessa on esimerkiksi menossa jo yli kymmenessä kunnassa niin sanottu HINKU-hanke. Hiilineutraalit kunnat ovat sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 80 prosentilla vuodesta 2007 vuoteen 2030. Haaste on kunnianhimoinen. Se tarkoittaa, että kussakin kunnassa tuon tavoitteen saavuttaminen edellyttää osaamista ja taitoa kaikilta kuntalaisilta, olivatpa he kunnalla töissä, yrittäjiä, autonkuljettajia, talonmiehiä tai kiinteistön omistajia. Ensimmäisten vuosien kokemukset HINKU-hankkeessa ovat rohkaisevia. Samalla kun kasvihuonekaasupäästöjä on vähennetty merkittävästi, on luotu uusia työpaikkoja sekä säästetty kunnan ja yksityisiä varoja. Oikealla osaamisella on tämä kaikki ollut mahdollista.

Taitaja 2014 tapahtuman teemojen osaajat ovat juuri niitä, jotka tarttuvat myös globaaleihin haasteisiin, rakentavat kestävämmän yhteiskunnan ja paremman tulevaisuuden. Menestystä teille kaikille!